0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Ippattēḷu]

45

[førtifem]

45

[førtifem]

45

[førtifem]

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

[Nalavatta aidu]

79

[syttini]

79

[syttini]

79

[syttini]

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Eppattombattu]

67

[sekstisju]

67

[sekstisju]

67

[sekstisju]

[ಅರವತ್ತೇಳು]

[Aravattēḷu]
27
[tjuesju]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
45
[førtifem]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
79
[syttini]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Eppattombattu]
67
[sekstisju]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]