0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

16

[szesnaście]

16

[szesnaście]

16

[szesnaście]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

67

[sześćdziesiąt siedem]

67

[sześćdziesiąt siedem]

67

[sześćdziesiąt siedem]

[ಅರವತ್ತೇಳು]

[Aravattēḷu]

32

[trzydzieści dwa]

32

[trzydzieści dwa]

32

[trzydzieści dwa]

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

[Mūvatteraḍu]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]
16
[szesnaście]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
67
[sześćdziesiąt siedem]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]
32
[trzydzieści dwa]
[ಮೂವತ್ತೆರಡು]
[Mūvatteraḍu]
98
[dziewięćdziesiąt osiem]
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]