0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

25

[dwadzieścia pięć]

25

[dwadzieścia pięć]

25

[dwadzieścia pięć]

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

[Ippattaidu]

77

[siedemdziesiąt siedem]

77

[siedemdziesiąt siedem]

77

[siedemdziesiąt siedem]

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Eppattēḷu]

74

[siedemdziesiąt cztery]

74

[siedemdziesiąt cztery]

74

[siedemdziesiąt cztery]

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Eppattanālku]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]
25
[dwadzieścia pięć]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]
77
[siedemdziesiąt siedem]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
74
[siedemdziesiąt cztery]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
12
[dwanaście]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]