0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

55

[cinquenta e cinco]

55

[cinquenta e cinco]

55

[cinquenta e cinco]

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

81

[oitenta e um]

81

[oitenta e um]

81

[oitenta e um]

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]

68

[sessenta e oito]

68

[sessenta e oito]

68

[sessenta e oito]

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

[Aravatteṇṭu]

3

[três]

3

[três]

3

[três]

[ಮೂರು]

[Mūru]
55
[cinquenta e cinco]
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
81
[oitenta e um]
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]
68
[sessenta e oito]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
3
[três]
[ಮೂರು]
[Mūru]