0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

84

[oitenta e quatro]

84

[oitenta e quatro]

84

[oitenta e quatro]

[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

[Embatta nālku]

93

[noventa e três]

93

[noventa e três]

93

[noventa e três]

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

5

[cinco]

5

[cinco]

5

[cinco]

[ಐದು]

[Aidu]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

[ಅರವತ್ತಾರು]

[Aravattāru]
84
[oitenta e quatro]
[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]
[Embatta nālku]
93
[noventa e três]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
5
[cinco]
[ಐದು]
[Aidu]
66
[sessenta e seis]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]