0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Eppattēḷu]

95

[noventa e cinco]

95

[noventa e cinco]

95

[noventa e cinco]

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

[Tombatta'aidu]

73

[setenta e três]

73

[setenta e três]

73

[setenta e três]

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Eppattamūru]

20

[vinte]

20

[vinte]

20

[vinte]

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]
77
[setenta e sete]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
95
[noventa e cinco]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]
73
[setenta e três]
[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Eppattamūru]
20
[vinte]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]