0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

[Embatteraḍu]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

12

[doze]

12

[doze]

12

[doze]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]
82
[oitenta e dois]
[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]
[Embatteraḍu]
24
[vinte e quatro]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
12
[doze]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
87
[oitenta e sete]
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]