0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

59

[cinquenta e nove]

59

[cinquenta e nove]

59

[cinquenta e nove]

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aivattombattu]

2

[dois]

2

[dois]

2

[dois]

[ಎರಡು]

[eraḍu]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Ippattāru]

5

[cinco]

5

[cinco]

5

[cinco]

[ಐದು]

[Aidu]
59
[cinquenta e nove]
[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aivattombattu]
2
[dois]
[ಎರಡು]
[eraḍu]
26
[vinte e seis]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]
5
[cinco]
[ಐದು]
[Aidu]