0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

17

[şaptesprezece]

17

[şaptesprezece]

17

[şaptesprezece]

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]

72

[şaptezeci şi doi]

72

[şaptezeci şi doi]

72

[şaptezeci şi doi]

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

[Eppatteraḍu]

34

[treizeci şi patru]

34

[treizeci şi patru]

34

[treizeci şi patru]

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Mūvattanālku]

30

[treizeci]

30

[treizeci]

30

[treizeci]

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]
17
[şaptesprezece]
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]
72
[şaptezeci şi doi]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
34
[treizeci şi patru]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]
30
[treizeci]
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]