0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

[Eppateṇṭu]

64

[şaizeci şi patru]

64

[şaizeci şi patru]

64

[şaizeci şi patru]

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]

9

[nouă]

9

[nouă]

9

[nouă]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]

40

[patruzeci]

40

[patruzeci]

40

[patruzeci]

[ನಲವತ್ತು]

[Nalavattu]
78
[şaptezeci şi opt]
[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]
[Eppateṇṭu]
64
[şaizeci şi patru]
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]
9
[nouă]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
40
[patruzeci]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]