0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

3

[три]

[tri]

3

[три]

[tri]

3

[три]

[tri]

[ಮೂರು]

[Mūru]

27

[двадцать семь]

[dvadtsatʹ semʹ]

27

[двадцать семь]

[dvadtsatʹ semʹ]

27

[двадцать семь]

[dvadtsatʹ semʹ]

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Ippattēḷu]

97

[девяносто семь]

[devyanosto semʹ]

97

[девяносто семь]

[devyanosto semʹ]

97

[девяносто семь]

[devyanosto semʹ]

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

79

[семьдесят девять]

[semʹdesyat devyatʹ]

79

[семьдесят девять]

[semʹdesyat devyatʹ]

79

[семьдесят девять]

[semʹdesyat devyatʹ]

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Eppattombattu]
3
[три]
[tri]
[ಮೂರು]
[Mūru]
27
[двадцать семь]
[dvadtsatʹ semʹ]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
97
[девяносто семь]
[devyanosto semʹ]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
79
[семьдесят девять]
[semʹdesyat devyatʹ]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Eppattombattu]