0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

80

[osemdesiat]

80

[osemdesiat]

80

[osemdesiat]

[ಎಂಬತ್ತು]

[Embattu]

24

[dvadsaťštyri]

24

[dvadsaťštyri]

24

[dvadsaťštyri]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

61

[šesťdesiatjeden]

61

[šesťdesiatjeden]

61

[šesťdesiatjeden]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]

62

[šestdesiatdva]

62

[šestdesiatdva]

62

[šestdesiatdva]

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

[aravatteraḍu]
80
[osemdesiat]
[ಎಂಬತ್ತು]
[Embattu]
24
[dvadsaťštyri]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
61
[šesťdesiatjeden]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
62
[šestdesiatdva]
[ಅರವತ್ತೆರಡು]
[aravatteraḍu]