0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Eppattamūru]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]

13

[trinásť]

13

[trinásť]

13

[trinásť]

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

95

[deväťdesiatpäť]

95

[deväťdesiatpäť]

95

[deväťdesiatpäť]

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

[Tombatta'aidu]
73
[sedemdesiattri]
[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Eppattamūru]
64
[šesťdesiatštyri]
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]
13
[trinásť]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
95
[deväťdesiatpäť]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]