0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

24

[štiriindvajset]

24

[štiriindvajset]

24

[štiriindvajset]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

48

[oseminštirideset]

48

[oseminštirideset]

48

[oseminštirideset]

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]

93

[triindevetdeset]

93

[triindevetdeset]

93

[triindevetdeset]

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

11

[enajst]

11

[enajst]

11

[enajst]

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]
24
[štiriindvajset]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
48
[oseminštirideset]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
93
[triindevetdeset]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
11
[enajst]
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]