0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

65

[sextiofem]

65

[sextiofem]

65

[sextiofem]

[ಅರವತ್ತೈದು]

[Aravattaidu]

30

[trettio]

30

[trettio]

30

[trettio]

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]
65
[sextiofem]
[ಅರವತ್ತೈದು]
[Aravattaidu]
30
[trettio]
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]
85
[åttiofem]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
12
[tolv]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]