0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

[Nāṟpatti oṉṟu]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

[Nāṟpatti oṉṟu]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

[Nāṟpatti oṉṟu]

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

[Nalavattondu]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

[Toṇṇūṟṟu aintu]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

[Toṇṇūṟṟu aintu]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

[Toṇṇūṟṟu aintu]

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

[Tombatta'aidu]

14

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

14

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

14

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

[ಎಂಬತ್ತು]

[Embattu]
41
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]
[ನಲವತ್ತೊಂದು]
[Nalavattondu]
95
[தொண்ணூற்று ஐந்து]
[Toṇṇūṟṟu aintu]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]
14
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
[ಹದಿನಾಲ್ಕು]
[Hadinālku]
80
[எண்பது]
[Eṇpatu]
[ಎಂಬತ್ತು]
[Embattu]