0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

8

[எட்டு]

[Eṭṭu]

8

[எட்டு]

[Eṭṭu]

8

[எட்டு]

[Eṭṭu]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

7

[ஏழு]

[Ēḻu]

7

[ஏழு]

[Ēḻu]

7

[ஏழு]

[Ēḻu]

[ಏಳು]

[Ēḷu]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]

30

[முப்பது]

[Muppatu]

30

[முப்பது]

[Muppatu]

30

[முப்பது]

[Muppatu]

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[ಏಳು]
[Ēḷu]
92
[தொண்ணூற்று இரண்டு]
[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
30
[முப்பது]
[Muppatu]
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]