0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

89

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

89

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

89

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Embattombattu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

42

[నలభై రెండు]

[Nalabhai reṇḍu]

42

[నలభై రెండు]

[Nalabhai reṇḍu]

42

[నలభై రెండు]

[Nalabhai reṇḍu]

[ನಲವತ್ತೆರಡು]

[Nalavatteraḍu]

92

[తొంభై రెండు]

[Tombhai reṇḍu]

92

[తొంభై రెండు]

[Tombhai reṇḍu]

92

[తొంభై రెండు]

[Tombhai reṇḍu]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]
89
[ఎనభై తొమ్మిది]
[Enabhai tom'midi]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
83
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
42
[నలభై రెండు]
[Nalabhai reṇḍu]
[ನಲವತ್ತೆರಡು]
[Nalavatteraḍu]
92
[తొంభై రెండు]
[Tombhai reṇḍu]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]