0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

8

[ఎనిమిది]

[Enimidi]

8

[ఎనిమిది]

[Enimidi]

8

[ఎనిమిది]

[Enimidi]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

54

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

54

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

54

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aivattanālku]

93

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

93

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

93

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

4

[నాలుగు]

[Nālugu]

4

[నాలుగు]

[Nālugu]

4

[నాలుగు]

[Nālugu]

[ನಾಲ್ಕು]

[Nālku]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
54
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]
93
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]