0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

[ಅರವತ್ತೇಳು]

[Aravattēḷu]

68

[หกสิบแปด]

68

[หกสิบแปด]

68

[หกสิบแปด]

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

[Aravatteṇṭu]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

[Eppateṇṭu]

81

[แปดสิบเอ็ด]

81

[แปดสิบเอ็ด]

81

[แปดสิบเอ็ด]

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

[Embattondu]
67
[หกสิบเจ็ด]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]
68
[หกสิบแปด]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
78
[เจ็ดสิบแปด]
[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]
[Eppateṇṭu]
81
[แปดสิบเอ็ด]
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]