0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

[ತೊಂಬತ್ತು]

[Tombattu]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

[ಐವತ್ತೆರಡು]

[Aivatteraḍu]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]

26

[ยี่สิบหก]

26

[ยี่สิบหก]

26

[ยี่สิบหก]

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Ippattāru]
90
[เก้าสิบ]
[ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattu]
52
[ห้าสิบสอง]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]
92
[เก้าสิบสอง]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
26
[ยี่สิบหก]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]