0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

58

[ห้าสิบแปด]

58

[ห้าสิบแปด]

58

[ห้าสิบแปด]

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

[Aivatteṇṭu]

39

[สามสิบเก้า]

39

[สามสิบเก้า]

39

[สามสิบเก้า]

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Mūvattanālku]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]
58
[ห้าสิบแปด]
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]
39
[สามสิบเก้า]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]
34
[สามสิบสี่]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]
57
[ห้าสิบเจ็ด]
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]