0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

82

[ሰማንያንክልተን]

[semaniyanikiliteni]

82

[ሰማንያንክልተን]

[semaniyanikiliteni]

82

[ሰማንያንክልተን]

[semaniyanikiliteni]

[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

[Embatteraḍu]

93

[ተስዓንሰለስተን]

[tesi‘aniselesiteni]

93

[ተስዓንሰለስተን]

[tesi‘aniselesiteni]

93

[ተስዓንሰለስተን]

[tesi‘aniselesiteni]

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

[Tombattamūru]

75

[ሰብዓንሓሙሽተን]

[sebi‘aniḥamushiteni]

75

[ሰብዓንሓሙሽተን]

[sebi‘aniḥamushiteni]

75

[ሰብዓንሓሙሽተን]

[sebi‘aniḥamushiteni]

[ಎಪ್ಪತೈದು]

[Eppataidu]

60

[ሱሳ]

[susa]

60

[ሱሳ]

[susa]

60

[ሱሳ]

[susa]

[ಅರವತ್ತು]

[Aravattu]
82
[ሰማንያንክልተን]
[semaniyanikiliteni]
[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]
[Embatteraḍu]
93
[ተስዓንሰለስተን]
[tesi‘aniselesiteni]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
75
[ሰብዓንሓሙሽተን]
[sebi‘aniḥamushiteni]
[ಎಪ್ಪತೈದು]
[Eppataidu]
60
[ሱሳ]
[susa]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]