0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

34

[ሰላሳንኣርባዕተ]

[selasani’ariba‘ite]

34

[ሰላሳንኣርባዕተ]

[selasani’ariba‘ite]

34

[ሰላሳንኣርባዕተ]

[selasani’ariba‘ite]

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Mūvattanālku]

97

[ተስዓንሸውዓተን]

[tesi‘anishewi‘ateni]

97

[ተስዓንሸውዓተን]

[tesi‘anishewi‘ateni]

97

[ተስዓንሸውዓተን]

[tesi‘anishewi‘ateni]

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

21

[ዕስራንሓደን]

[‘isiraniḥadeni]

21

[ዕስራንሓደን]

[‘isiraniḥadeni]

21

[ዕስራንሓደን]

[‘isiraniḥadeni]

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Ippattondu]
16
[ዓሰርተሽዱሽተ]
[‘aseriteshidushite]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
34
[ሰላሳንኣርባዕተ]
[selasani’ariba‘ite]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]
97
[ተስዓንሸውዓተን]
[tesi‘anishewi‘ateni]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
21
[ዕስራንሓደን]
[‘isiraniḥadeni]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Ippattondu]