0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

67

[altmışyedi]

67

[altmışyedi]

67

[altmışyedi]

[ಅರವತ್ತೇಳು]

[Aravattēḷu]

85

[seksen beş]

85

[seksen beş]

85

[seksen beş]

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

[Embatta aidu]

35

[otuz beş]

35

[otuz beş]

35

[otuz beş]

[ಮೂವತ್ತೈದು]

[Mūvattaidu]

25

[yirmi beş]

25

[yirmi beş]

25

[yirmi beş]

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

[Ippattaidu]
67
[altmışyedi]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]
85
[seksen beş]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
35
[otuz beş]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
25
[yirmi beş]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]