0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

20

[yirmi]

20

[yirmi]

20

[yirmi]

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]

45

[kırk beş]

45

[kırk beş]

45

[kırk beş]

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

[Nalavatta aidu]

76

[yetmiş altı]

76

[yetmiş altı]

76

[yetmiş altı]

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

[Eppattāru]

17

[on yedi]

17

[on yedi]

17

[on yedi]

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]
20
[yirmi]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]
45
[kırk beş]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
76
[yetmiş altı]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
17
[on yedi]
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]