0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

90

[doksan]

90

[doksan]

90

[doksan]

[ತೊಂಬತ್ತು]

[Tombattu]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Tombattanālku]

8

[sekiz]

8

[sekiz]

8

[sekiz]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

88

[seksen sekiz]

88

[seksen sekiz]

88

[seksen sekiz]

[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Embatteṇṭu]
90
[doksan]
[ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattu]
94
[doksan dört]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]
8
[sekiz]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
88
[seksen sekiz]
[ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Embatteṇṭu]