0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

39

[тридцять дев’ять]

[trydtsyatʹ devʺyatʹ]

39

[тридцять дев’ять]

[trydtsyatʹ devʺyatʹ]

39

[тридцять дев’ять]

[trydtsyatʹ devʺyatʹ]

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]

49

[сорок дев’ять]

[sorok devʺyatʹ]

49

[сорок дев’ять]

[sorok devʺyatʹ]

49

[сорок дев’ять]

[sorok devʺyatʹ]

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Nalavattombattu]

5

[п’ять]

[pʺyatʹ]

5

[п’ять]

[pʺyatʹ]

5

[п’ять]

[pʺyatʹ]

[ಐದು]

[Aidu]

13

[тринадцять]

[trynadtsyatʹ]

13

[тринадцять]

[trynadtsyatʹ]

13

[тринадцять]

[trynadtsyatʹ]

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]
39
[тридцять дев’ять]
[trydtsyatʹ devʺyatʹ]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]
49
[сорок дев’ять]
[sorok devʺyatʹ]
[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Nalavattombattu]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[ಐದು]
[Aidu]
13
[тринадцять]
[trynadtsyatʹ]
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]