0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

86

[Tám mươi sáu]

86

[Tám mươi sáu]

86

[Tám mươi sáu]

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

[Embatta āru]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

[Nalavatta mūru]

61

[Sáu mươi mốt]

61

[Sáu mươi mốt]

61

[Sáu mươi mốt]

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

[Aravattondu]
24
[Hai mươi tư]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
86
[Tám mươi sáu]
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]
43
[Bốn mươi ba]
[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]
[Nalavatta mūru]
61
[Sáu mươi mốt]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]