0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

92[九十二]

[九十二]

[Jiǔshí'èr]

92[九十二]

[九十二]

[Jiǔshí'èr]

92[九十二]

[九十二]

[Jiǔshí'èr]

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

[Tombatteraḍu]

47[四十七]

[四十七]

[Sìshíqī]

47[四十七]

[四十七]

[Sìshíqī]

47[四十七]

[四十七]

[Sìshíqī]

[ನಲವತ್ತೇಳು]

[Nalavattēḷu]

11[十一]

[十一]

[Shíyī]

11[十一]

[十一]

[Shíyī]

11[十一]

[十一]

[Shíyī]

[ಹನ್ನೊಂದು]

[Hannondu]

24[二十四]

[二十四]

[Èrshísì]

24[二十四]

[二十四]

[Èrshísì]

24[二十四]

[二十四]

[Èrshísì]

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]
92[九十二]
[九十二]
[Jiǔshí'èr]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
47[四十七]
[四十七]
[Sìshíqī]
[ನಲವತ್ತೇಳು]
[Nalavattēḷu]
11[十一]
[十一]
[Shíyī]
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]
24[二十四]
[二十四]
[Èrshísì]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]