0

0

Klausymo testas. Pirmiausia išklausykite įrašą   

36

[trinta e seis]

36

[trinta e seis]

36

[trinta e seis]

[trisdešimt šeši]

88

[oitenta e oito]

88

[oitenta e oito]

88

[oitenta e oito]

[aštuoniasdešimt aštuoni]

99

[noventa e nove]

99

[noventa e nove]

99

[noventa e nove]

[devyniasdešimt devyni]

84

[oitenta e quatro]

84

[oitenta e quatro]

84

[oitenta e quatro]

[aštuoniasdešimt keturi]

36
[trinta e seis]
[trisdešimt šeši]
88
[oitenta e oito]
[aštuoniasdešimt aštuoni]
99
[noventa e nove]
[devyniasdešimt devyni]
84
[oitenta e quatro]
[aštuoniasdešimt keturi]