0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

78

[setanta-vuit]

78

[setanta-vuit]

78

[setanta-vuit]

[седумдесет и осум]

[syedoomdyesyet i osoom]

92

[noranta-dos]

92

[noranta-dos]

92

[noranta-dos]

[деведесет и два]

[dyevyedyesyet i dva]

7

[set]

7

[set]

7

[set]

[седум]

[syedoom]

59

[cinquanta-nou]

59

[cinquanta-nou]

59

[cinquanta-nou]

[педесет и девет]

[pyedyesyet i dyevyet]
78
[setanta-vuit]
[седумдесет и осум]
[syedoomdyesyet i osoom]
92
[noranta-dos]
[деведесет и два]
[dyevyedyesyet i dva]
7
[set]
[седум]
[syedoom]
59
[cinquanta-nou]
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]