0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

7

[set]

7

[set]

7

[set]

[седум]

[syedoom]

69

[seixanta-nou]

69

[seixanta-nou]

69

[seixanta-nou]

[шеесет и девет]

[shyeyesyet i dyevyet]

71

[setanta]

71

[setanta]

71

[setanta]

[седумдесет и еден]

[syedoomdyesyet i yedyen]

93

[noranta-tres]

93

[noranta-tres]

93

[noranta-tres]

[деведесет и три]

[dyevyedyesyet i tri]
7
[set]
[седум]
[syedoom]
69
[seixanta-nou]
[шеесет и девет]
[shyeyesyet i dyevyet]
71
[setanta]
[седумдесет и еден]
[syedoomdyesyet i yedyen]
93
[noranta-tres]
[деведесет и три]
[dyevyedyesyet i tri]