0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

35

[femogtredive]

35

[femogtredive]

35

[femogtredive]

[триесет и пет]

[triyesyet i pyet]

93

[treoghalvfems]

93

[treoghalvfems]

93

[treoghalvfems]

[деведесет и три]

[dyevyedyesyet i tri]

37

[syvogtredive]

37

[syvogtredive]

37

[syvogtredive]

[триесет и седум]

[triyesyet i syedoom]

7

[syv]

7

[syv]

7

[syv]

[седум]

[syedoom]
35
[femogtredive]
[триесет и пет]
[triyesyet i pyet]
93
[treoghalvfems]
[деведесет и три]
[dyevyedyesyet i tri]
37
[syvogtredive]
[триесет и седум]
[triyesyet i syedoom]
7
[syv]
[седум]
[syedoom]