0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

46

[քառասունվեց]

[k’arrasunvets’]

46

[քառասունվեց]

[k’arrasunvets’]

46

[քառասունվեց]

[k’arrasunvets’]

[четириесет и шест]

[chyetiriyesyet i shyest]

83

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]

83

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]

83

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]

[осумдесет и три]

[osoomdyesyet i tri]

56

[հիսունվեց]

[hisunvets’]

56

[հիսունվեց]

[hisunvets’]

56

[հիսունվեց]

[hisunvets’]

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

25

[քսանհինգ]

[k’sanhing]

25

[քսանհինգ]

[k’sanhing]

25

[քսանհինգ]

[k’sanhing]

[дваесет и пет]

[dvayesyet i pyet]
46
[քառասունվեց]
[k’arrasunvets’]
[четириесет и шест]
[chyetiriyesyet i shyest]
83
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]
[осумдесет и три]
[osoomdyesyet i tri]
56
[հիսունվեց]
[hisunvets’]
[педесет и шест]
[pyedyesyet i shyest]
25
[քսանհինգ]
[k’sanhing]
[дваесет и пет]
[dvayesyet i pyet]