0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

96

[novantasei]

96

[novantasei]

96

[novantasei]

[деведесет и шест]

[dyevyedyesyet i shyest]

15

[quindici]

15

[quindici]

15

[quindici]

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

45

[quarantacinque]

45

[quarantacinque]

45

[quarantacinque]

[четириесет и пет]

[chyetiriyesyet i pyet]

11

[undici]

11

[undici]

11

[undici]

[единаесет]

[yedinayesyet]
96
[novantasei]
[деведесет и шест]
[dyevyedyesyet i shyest]
15
[quindici]
[петнаесет]
[pyetnayesyet]
45
[quarantacinque]
[четириесет и пет]
[chyetiriyesyet i pyet]
11
[undici]
[единаесет]
[yedinayesyet]