0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

[педесет и девет]

[pyedyesyet i dyevyet]

90

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

90

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

90

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

[деведесет]

[dyevyedyesyet]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

[седумдесет]

[syedoomdyesyet]
59
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]
90
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
[деведесет]
[dyevyedyesyet]
15
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
[петнаесет]
[pyetnayesyet]
70
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
[седумдесет]
[syedoomdyesyet]