0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

71

[일흔하나]

[ilheunhana]

71

[일흔하나]

[ilheunhana]

71

[일흔하나]

[ilheunhana]

[седумдесет и еден]

[syedoomdyesyet i yedyen]

82

[여든둘]

[yeodeundul]

82

[여든둘]

[yeodeundul]

82

[여든둘]

[yeodeundul]

[осумдесет и два]

[osoomdyesyet i dva]

88

[여든여덟]

[yeodeun-yeodeolb]

88

[여든여덟]

[yeodeun-yeodeolb]

88

[여든여덟]

[yeodeun-yeodeolb]

[осумдесет и осум]

[osoomdyesyet i osoom]

70

[일흔]

[ilheun]

70

[일흔]

[ilheun]

70

[일흔]

[ilheun]

[седумдесет]

[syedoomdyesyet]
71
[일흔하나]
[ilheunhana]
[седумдесет и еден]
[syedoomdyesyet i yedyen]
82
[여든둘]
[yeodeundul]
[осумдесет и два]
[osoomdyesyet i dva]
88
[여든여덟]
[yeodeun-yeodeolb]
[осумдесет и осум]
[osoomdyesyet i osoom]
70
[일흔]
[ilheun]
[седумдесет]
[syedoomdyesyet]