0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

36

[ਛੱਤੀ]

[Chatī]

36

[ਛੱਤੀ]

[Chatī]

36

[ਛੱਤੀ]

[Chatī]

[триесет и шест]

[triyesyet i shyest]

22

[ਬਾਈ]

[Bā'ī]

22

[ਬਾਈ]

[Bā'ī]

22

[ਬਾਈ]

[Bā'ī]

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

77

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

77

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

77

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

[седумдесет и седум]

[syedoomdyesyet i syedoom]

21

[ਇੱਕੀ]

[Ikī]

21

[ਇੱਕੀ]

[Ikī]

21

[ਇੱਕੀ]

[Ikī]

[дваесет и еден]

[dvayesyet i yedyen]
36
[ਛੱਤੀ]
[Chatī]
[триесет и шест]
[triyesyet i shyest]
22
[ਬਾਈ]
[Bā'ī]
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
77
[ਸਤੱਤਰ]
[Satatara]
[седумдесет и седум]
[syedoomdyesyet i syedoom]
21
[ਇੱਕੀ]
[Ikī]
[дваесет и еден]
[dvayesyet i yedyen]