0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

64

[sessenta e quatro]

64

[sessenta e quatro]

64

[sessenta e quatro]

[шеесет и четири]

[shyeyesyet i chyetiri]

76

[setenta e seis]

76

[setenta e seis]

76

[setenta e seis]

[седумдесет и шест]

[syedoomdyesyet i shyest]

48

[quarenta e oito]

48

[quarenta e oito]

48

[quarenta e oito]

[четириесет и осум]

[chyetiriyesyet i osoom]

94

[noventa e quatro]

94

[noventa e quatro]

94

[noventa e quatro]

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]
64
[sessenta e quatro]
[шеесет и четири]
[shyeyesyet i chyetiri]
76
[setenta e seis]
[седумдесет и шест]
[syedoomdyesyet i shyest]
48
[quarenta e oito]
[четириесет и осум]
[chyetiriyesyet i osoom]
94
[noventa e quatro]
[деведесет и четири]
[dyevyedyesyet i chyetiri]