0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

72

[dvainsedemdeset]

72

[dvainsedemdeset]

72

[dvainsedemdeset]

[седумдесет и два]

[syedoomdyesyet i dva]

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

[седумдесет и четири]

[syedoomdyesyet i chyetiri]

56

[šestinpetdeset]

56

[šestinpetdeset]

56

[šestinpetdeset]

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

30

[trideset]

30

[trideset]

30

[trideset]

[триесет]

[triyesyet]
72
[dvainsedemdeset]
[седумдесет и два]
[syedoomdyesyet i dva]
74
[štiriinsedemdeset]
[седумдесет и четири]
[syedoomdyesyet i chyetiri]
56
[šestinpetdeset]
[педесет и шест]
[pyedyesyet i shyest]
30
[trideset]
[триесет]
[triyesyet]