0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

14

[katёrmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

[четиринаесет]

[chyetirinayesyet]

46

[dyzetёegjashtё]

46

[dyzetёegjashtё]

46

[dyzetёegjashtё]

[четириесет и шест]

[chyetiriyesyet i shyest]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

[шеесет]

[shyeyesyet]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

[триесет]

[triyesyet]
14
[katёrmbёdhjetё]
[четиринаесет]
[chyetirinayesyet]
46
[dyzetёegjashtё]
[четириесет и шест]
[chyetiriyesyet i shyest]
60
[gjashtёdhjetё]
[шеесет]
[shyeyesyet]
30
[tridhjetё]
[триесет]
[triyesyet]