0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

33

[Ba mươi ba]

33

[Ba mươi ba]

33

[Ba mươi ba]

[триесет и три]

[triyesyet i tri]

77

[Bảy mươi bảy ]

77

[Bảy mươi bảy ]

77

[Bảy mươi bảy ]

[седумдесет и седум]

[syedoomdyesyet i syedoom]

55

[Năm mươi lăm]

55

[Năm mươi lăm]

55

[Năm mươi lăm]

[педесет и пет]

[pyedyesyet i pyet]

68

[Sáu mươi tám]

68

[Sáu mươi tám]

68

[Sáu mươi tám]

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]
33
[Ba mươi ba]
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
77
[Bảy mươi bảy ]
[седумдесет и седум]
[syedoomdyesyet i syedoom]
55
[Năm mươi lăm]
[педесет и пет]
[pyedyesyet i pyet]
68
[Sáu mươi tám]
[шеесет и осум]
[shyeyesyet i osoom]