0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

83

[kahdeksankymmentäkolme]

83

[kahdeksankymmentäkolme]

83

[kahdeksankymmentäkolme]

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]

30

[kolmekymmentä]

30

[kolmekymmentä]

30

[kolmekymmentä]

[तीस]

[Tīsa]

33

[kolmekymmentäkolme]

33

[kolmekymmentäkolme]

33

[kolmekymmentäkolme]

[तेहतीस]

[Tēhatīsa]

71

[seitsemänkymmentäyksi]

71

[seitsemänkymmentäyksi]

71

[seitsemänkymmentäyksi]

[एकाहत्तर]

[Ēkāhattara]
83
[kahdeksankymmentäkolme]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
30
[kolmekymmentä]
[तीस]
[Tīsa]
33
[kolmekymmentäkolme]
[तेहतीस]
[Tēhatīsa]
71
[seitsemänkymmentäyksi]
[एकाहत्तर]
[Ēkāhattara]