0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

[पस्तीस]

[Pastīsa]

76

[seitsemänkymmentäkuusi]

76

[seitsemänkymmentäkuusi]

76

[seitsemänkymmentäkuusi]

[शहात्तर]

[Śahāttara]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

[सत्याण्णव]

[Satyāṇṇava]

28

[kaksikymmentäkahdeksan]

28

[kaksikymmentäkahdeksan]

28

[kaksikymmentäkahdeksan]

[अठ्ठावीस]

[Aṭhṭhāvīsa]
35
[kolmekymmentäviisi]
[पस्तीस]
[Pastīsa]
76
[seitsemänkymmentäkuusi]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
97
[yhdeksänkymmentäseitsemän]
[सत्याण्णव]
[Satyāṇṇava]
28
[kaksikymmentäkahdeksan]
[अठ्ठावीस]
[Aṭhṭhāvīsa]