0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

39

[tiga puluh sembilan]

39

[tiga puluh sembilan]

39

[tiga puluh sembilan]

[एकोणचाळीस]

[Ēkōṇacāḷīsa]

99

[sembilan puluh sembilan]

99

[sembilan puluh sembilan]

99

[sembilan puluh sembilan]

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

31

[tiga puluh satu]

31

[tiga puluh satu]

31

[tiga puluh satu]

[एकतीस]

[Ēkatīsa]

2

[dua]

2

[dua]

2

[dua]

[दोन]

[Dōna]
39
[tiga puluh sembilan]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
99
[sembilan puluh sembilan]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
31
[tiga puluh satu]
[एकतीस]
[Ēkatīsa]
2
[dua]
[दोन]
[Dōna]