0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

43

[empat puluh tiga]

43

[empat puluh tiga]

43

[empat puluh tiga]

[त्रेचाळीस]

[Trēcāḷīsa]

96

[sembilan puluh enam]

96

[sembilan puluh enam]

96

[sembilan puluh enam]

[शहाण्णव]

[Śahāṇṇava]

34

[tiga puluh empat]

34

[tiga puluh empat]

34

[tiga puluh empat]

[चौतीस]

[Cautīsa]

30

[tiga puluh]

30

[tiga puluh]

30

[tiga puluh]

[तीस]

[Tīsa]
43
[empat puluh tiga]
[त्रेचाळीस]
[Trēcāḷīsa]
96
[sembilan puluh enam]
[शहाण्णव]
[Śahāṇṇava]
34
[tiga puluh empat]
[चौतीस]
[Cautīsa]
30
[tiga puluh]
[तीस]
[Tīsa]