0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

30

[ოცდაათი]

[otsdaati]

30

[ოცდაათი]

[otsdaati]

30

[ოცდაათი]

[otsdaati]

[तीस]

[Tīsa]

85

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

85

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

85

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

[पंच्याऐंशी]

[Pan̄cyā'ainśī]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

[पंचावन्न]

[Pan̄cāvanna]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

[अठ्ठ्याण्णव]

[Aṭhṭhyāṇṇava]
30
[ოცდაათი]
[otsdaati]
[तीस]
[Tīsa]
85
[ოთხმოცდახუთი]
[otkhmotsdakhuti]
[पंच्याऐंशी]
[Pan̄cyā'ainśī]
55
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
[पंचावन्न]
[Pan̄cāvanna]
98
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
[अठ्ठ्याण्णव]
[Aṭhṭhyāṇṇava]