0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

39

[trisdešimt devyni]

39

[trisdešimt devyni]

39

[trisdešimt devyni]

[एकोणचाळीस]

[Ēkōṇacāḷīsa]

24

[dvidešimt keturi]

24

[dvidešimt keturi]

24

[dvidešimt keturi]

[चोवीस]

[Cōvīsa]

66

[šešiasdešimt šeši]

66

[šešiasdešimt šeši]

66

[šešiasdešimt šeši]

[सहासष्ट]

[Sahāsaṣṭa]

77

[septyniasdešimt septyni]

77

[septyniasdešimt septyni]

77

[septyniasdešimt septyni]

[सत्याहत्तर]

[Satyāhattara]
39
[trisdešimt devyni]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
24
[dvidešimt keturi]
[चोवीस]
[Cōvīsa]
66
[šešiasdešimt šeši]
[सहासष्ट]
[Sahāsaṣṭa]
77
[septyniasdešimt septyni]
[सत्याहत्तर]
[Satyāhattara]