0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

91

[noventa e um]

91

[noventa e um]

91

[noventa e um]

[एक्याण्णव]

[Ēkyāṇṇava]

22

[vinte e dois]

22

[vinte e dois]

22

[vinte e dois]

[बावीस]

[Bāvīsa]

43

[quarenta e três]

43

[quarenta e três]

43

[quarenta e três]

[त्रेचाळीस]

[Trēcāḷīsa]

69

[sessenta e nove]

69

[sessenta e nove]

69

[sessenta e nove]

[एकोणसत्तर]

[Ēkōṇasattara]
91
[noventa e um]
[एक्याण्णव]
[Ēkyāṇṇava]
22
[vinte e dois]
[बावीस]
[Bāvīsa]
43
[quarenta e três]
[त्रेचाळीस]
[Trēcāḷīsa]
69
[sessenta e nove]
[एकोणसत्तर]
[Ēkōṇasattara]