0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

63

[gjashtёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

63

[gjashtёdhjetёetre]

[त्रेसष्ट]

[Trēsaṣṭa]

18

[tetёmbёdhjetё]

18

[tetёmbёdhjetё]

18

[tetёmbёdhjetё]

[अठरा]

[Aṭharā]

81

[tetёdhjetёenjё]

81

[tetёdhjetёenjё]

81

[tetёdhjetёenjё]

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

79

[shtatёdhjetёenёntё]

79

[shtatёdhjetёenёntё]

79

[shtatёdhjetёenёntё]

[एकोणऐंशी]

[ēkōṇa'ainśī]
63
[gjashtёdhjetёetre]
[त्रेसष्ट]
[Trēsaṣṭa]
18
[tetёmbёdhjetё]
[अठरा]
[Aṭharā]
81
[tetёdhjetёenjё]
[एक्याऐंशी]
[Ēkyā'ainśī]
79
[shtatёdhjetёenёntё]
[एकोणऐंशी]
[ēkōṇa'ainśī]