0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

13

[பதிமூன்று]

[Patimūṉṟu]

13

[பதிமூன்று]

[Patimūṉṟu]

13

[பதிமூன்று]

[Patimūṉṟu]

[तेरा]

[Tērā]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

[एकोणपन्नास]

[Ēkōṇapannāsa]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

[ऐंशी]

[Ainśī]

24

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

24

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

24

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

[चोवीस]

[Cōvīsa]
13
[பதிமூன்று]
[Patimūṉṟu]
[तेरा]
[Tērā]
49
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
80
[எண்பது]
[Eṇpatu]
[ऐंशी]
[Ainśī]
24
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
[चोवीस]
[Cōvīsa]