0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

6

[หก]

6

[หก]

6

[หก]

[सहा]

[Sahā]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

[पंधरा]

[Pandharā]

1

[หนึ่ง]

1

[หนึ่ง]

1

[หนึ่ง]

[एक]

[Ēka]

49

[สี่สิบเก้า]

49

[สี่สิบเก้า]

49

[สี่สิบเก้า]

[एकोणपन्नास]

[Ēkōṇapannāsa]
6
[หก]
[सहा]
[Sahā]
15
[สิบห้า]
[पंधरा]
[Pandharā]
1
[หนึ่ง]
[एक]
[Ēka]
49
[สี่สิบเก้า]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]