0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

[सात]

[Sāta]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

[एकोणनव्वद]

[Ēkōṇanavvada]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

[त्र्याहत्तर]

[Tryāhattara]

28

[ยี่สิบแปด]

28

[ยี่สิบแปด]

28

[ยี่สิบแปด]

[अठ्ठावीस]

[Aṭhṭhāvīsa]
7
[เจ็ด]
[सात]
[Sāta]
89
[แปดสิบเก้า]
[एकोणनव्वद]
[Ēkōṇanavvada]
73
[เจ็ดสิบสาม]
[त्र्याहत्तर]
[Tryāhattara]
28
[ยี่สิบแปด]
[अठ्ठावीस]
[Aṭhṭhāvīsa]