0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

‫25

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

‫25

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

‫25

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

[tjuefem]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

[nittini / ni og nitti]

‫40

[ארבעים]‬

[arba'im]

‫40

[ארבעים]‬

[arba'im]

‫40

[ארבעים]‬

[arba'im]

[førti]

‫82

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

‫82

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

‫82

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

[åttito]

‫25
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]
[tjuefem]
‫99
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
[nittini / ni og nitti]
‫40
[ארבעים]‬
[arba'im]
[førti]
‫82
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
[åttito]