0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

66

[шеесет и шест]

[shyeyesyet i shyest]

66

[шеесет и шест]

[shyeyesyet i shyest]

66

[шеесет и шест]

[shyeyesyet i shyest]

[sekstiseks]

93

[деведесет и три]

[dyevyedyesyet i tri]

93

[деведесет и три]

[dyevyedyesyet i tri]

93

[деведесет и три]

[dyevyedyesyet i tri]

[nittitre]

15

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

15

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

15

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

[femten]

89

[осумдесет и девет]

[osoomdyesyet i dyevyet]

89

[осумдесет и девет]

[osoomdyesyet i dyevyet]

89

[осумдесет и девет]

[osoomdyesyet i dyevyet]

[åttini]

66
[шеесет и шест]
[shyeyesyet i shyest]
[sekstiseks]
93
[деведесет и три]
[dyevyedyesyet i tri]
[nittitre]
15
[петнаесет]
[pyetnayesyet]
[femten]
89
[осумдесет и девет]
[osoomdyesyet i dyevyet]
[åttini]