0

0

Listening test. Hear the voice first:   

23

[twenty-three]

23

[twenty-three]

23

[twenty-three]

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

78

[seventy-eight]

78

[seventy-eight]

78

[seventy-eight]

[ਅਠੱਤਰ]

[Aṭhatara]
23
[twenty-three]
[ਤੇਈ]
[Tē'ī]
77
[seventy-seven]
[ਸਤੱਤਰ]
[Satatara]
91
[ninety-one]
[ਇਕਾਨਵੇਂ]
[Ikānavēṁ]
78
[seventy-eight]
[ਅਠੱਤਰ]
[Aṭhatara]