0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

18

[осемнайсет]

[osemnayset]

18

[осемнайсет]

[osemnayset]

18

[осемнайсет]

[osemnayset]

[tetёmbёdhjetё]

27

[двайсет и седем]

[dvayset i sedem]

27

[двайсет и седем]

[dvayset i sedem]

27

[двайсет и седем]

[dvayset i sedem]

[njёzeteshtatё]

73

[седемдесет и три]

[sedemdeset i tri]

73

[седемдесет и три]

[sedemdeset i tri]

73

[седемдесет и три]

[sedemdeset i tri]

[shtatёdhjetёetre]

2

[две]

[dve]

2

[две]

[dve]

2

[две]

[dve]

[dy]

18
[осемнайсет]
[osemnayset]
[tetёmbёdhjetё]
27
[двайсет и седем]
[dvayset i sedem]
[njёzeteshtatё]
73
[седемдесет и три]
[sedemdeset i tri]
[shtatёdhjetёetre]
2
[две]
[dve]
[dy]