0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

95

[noranta-cinc]

95

[noranta-cinc]

95

[noranta-cinc]

[nёntёdhjetёepesё]

24

[vint-i-quatre]

24

[vint-i-quatre]

24

[vint-i-quatre]

[njёzetekatёr]

12

[dotze]

12

[dotze]

12

[dotze]

[dymbёdhjetё]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

[tetёdhjetёeshtatё]

95
[noranta-cinc]
[nёntёdhjetёepesё]
24
[vint-i-quatre]
[njёzetekatёr]
12
[dotze]
[dymbёdhjetё]
87
[vuitanta-set]
[tetёdhjetёeshtatё]