0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

3

[three]

3

[three]

3

[three]

[tre]

1

[one]

1

[one]

1

[one]

[njё]

50

[fifty]

50

[fifty]

50

[fifty]

[pesёdhjetё]

55

[fifty-five]

55

[fifty-five]

55

[fifty-five]

[pesёdhjetёepesё]

3
[three]
[tre]
1
[one]
[njё]
50
[fifty]
[pesёdhjetё]
55
[fifty-five]
[pesёdhjetёepesё]