0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

68

[sesdek ok]

68

[sesdek ok]

68

[sesdek ok]

[gjashtёdhjetёetetё]

32

[tridek du]

32

[tridek du]

32

[tridek du]

[tridhjetёedy]

52

[kvindek du]

52

[kvindek du]

52

[kvindek du]

[pesёdhjetёedy]

49

[kvardek naŭ]

49

[kvardek naŭ]

49

[kvardek naŭ]

[dyzetёenёntё]

68
[sesdek ok]
[gjashtёdhjetёetetё]
32
[tridek du]
[tridhjetёedy]
52
[kvindek du]
[pesёdhjetёedy]
49
[kvardek naŭ]
[dyzetёenёntё]