0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

65

[sesenta y cinco]

65

[sesenta y cinco]

65

[sesenta y cinco]

[gjashtёdhjetёepesё]

38

[treinta y ocho]

38

[treinta y ocho]

38

[treinta y ocho]

[tridhjetёetetё]

46

[cuarenta y seis]

46

[cuarenta y seis]

46

[cuarenta y seis]

[dyzetёegjashtё]

45

[cuarenta y cinco]

45

[cuarenta y cinco]

45

[cuarenta y cinco]

[dyzetёepesё]

65
[sesenta y cinco]
[gjashtёdhjetёepesё]
38
[treinta y ocho]
[tridhjetёetetё]
46
[cuarenta y seis]
[dyzetёegjashtё]
45
[cuarenta y cinco]
[dyzetёepesё]