0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

9

[sembilan]

9

[sembilan]

9

[sembilan]

[nёntё]

50

[lima puluh]

50

[lima puluh]

50

[lima puluh]

[pesёdhjetё]

94

[sembilan puluh empat]

94

[sembilan puluh empat]

94

[sembilan puluh empat]

[nёntёdhjetёekatёr]

14

[empat belas]

14

[empat belas]

14

[empat belas]

[katёrmbёdhjetё]

9
[sembilan]
[nёntё]
50
[lima puluh]
[pesёdhjetё]
94
[sembilan puluh empat]
[nёntёdhjetёekatёr]
14
[empat belas]
[katёrmbёdhjetё]