0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

55

[penkiasdešimt penki]

55

[penkiasdešimt penki]

55

[penkiasdešimt penki]

[pesёdhjetёepesё]

45

[keturiasdešimt penki]

45

[keturiasdešimt penki]

45

[keturiasdešimt penki]

[dyzetёepesё]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

[pesёdhjetёenёntё]

56

[penkiasdešimt šeši]

56

[penkiasdešimt šeši]

56

[penkiasdešimt šeši]

[pesёdhjetёegjashtё]

55
[penkiasdešimt penki]
[pesёdhjetёepesё]
45
[keturiasdešimt penki]
[dyzetёepesё]
59
[penkiasdešimt devyni]
[pesёdhjetёenёntё]
56
[penkiasdešimt šeši]
[pesёdhjetёegjashtё]