0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

98

[nittiåtte]

98

[nittiåtte]

98

[nittiåtte]

[nёntёdhjetёetetё]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

[tetёdhjetёeshtatё]

82

[åttito]

82

[åttito]

82

[åttito]

[tetёdhjetёedy]

25

[tjuefem]

25

[tjuefem]

25

[tjuefem]

[njёzetepesё]

98
[nittiåtte]
[nёntёdhjetёetetё]
87
[åttisju]
[tetёdhjetёeshtatё]
82
[åttito]
[tetёdhjetёedy]
25
[tjuefem]
[njёzetepesё]