0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

[gjashtёdhjetёegjashtё]

51

[cinquenta e um]

51

[cinquenta e um]

51

[cinquenta e um]

[pesёdhjetёenjё]

58

[cinquenta e oito]

58

[cinquenta e oito]

58

[cinquenta e oito]

[pesёdhjetёetetё]

45

[quarenta e cinco]

45

[quarenta e cinco]

45

[quarenta e cinco]

[dyzetёepesё]

66
[sessenta e seis]
[gjashtёdhjetёegjashtё]
51
[cinquenta e um]
[pesёdhjetёenjё]
58
[cinquenta e oito]
[pesёdhjetёetetё]
45
[quarenta e cinco]
[dyzetёepesё]