0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

[shtatёdhjetёegjashtё]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

83

[åttiotre]

[tetёdhjetёetre]

23

[tjugotre]

23

[tjugotre]

23

[tjugotre]

[njёzetetre]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

58

[femtioåtta]

[pesёdhjetёetetё]

76
[sjuttiosex]
[shtatёdhjetёegjashtё]
83
[åttiotre]
[tetёdhjetёetre]
23
[tjugotre]
[njёzetetre]
58
[femtioåtta]
[pesёdhjetёetetё]